Ez a honlap cookie-kat használ. A cookie-k elfogadásával kényelmesebbé teheted a böngészést. A honlap további használatával hozzájárulásodat adod a cookie-k használatához. További információkat ide kattintva olvashatsz. Elfogadom
Termékek Menü
   

Adatvédelmi nyilatkozat

Általános tájékoztatás

Jelen adatkezelési tájékoztató a www.akciobazar.net (továbbiakban: honlap, illetve weboldal) oldal üzemeltetőjének, az Vardex Invest Kft.-nek (Cég székhelye:
2040 Budaörs, Szabadság út 63., Telefon: 06-70-6288030 , Email cím: info@egyeditermekek.net, Cégjegyzékszám: 13-09-181612, Adószám:  25415102-2-13), mint adatkezelőnek (a továbbiakban: adatkezelő) az egyoldalú jogi közleménye, mely a fenti domain nevek alatt működtetett weboldal adatkezelési elveit és kötelezettségeit határozza meg. Az adatkezelő kijelenti, hogy adatkezelési tevékenységét jelen szabályzat alapján a hatályos jogszabályoknak megfelelően végzi. 

Az adatkezelő fenntartja magának a jogot az adatkezelési irányelveinek megváltoztatására, ha azt technikai, vagy jogszabályi változás szükségessé teszi. Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra nézve, hogy a változásokról a kezelt adatok tulajdonosát előzetesen értesíti.

Az adatkezelő kijelenti, hogy a kezelt személyes adatok védelmét kiemelten fontosnak tartja, és minden szükséges technikai és adminisztrációs lépést megtesz az adatok biztonsága érdekében.

Az adatkezelő kötelezettséget vállal arra nézve, hogy adatkezelési elvei megfelelnek a hatályos jogszabályoknak. Adatkezelési szabályzatunk kialakítása során az alábbi jogszabályokat vettük figyelembe:

  • 2011. évi CXII. törvény - az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról (a továbbiakban Infotv., adatvédelmi törvény);
  • 2001. évi CVIII. törvény - az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről (Eker. tv.);
  • 2008. évi XLVIII. törvény - a gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól (Grt.).

 

Használt kifejezések

Személyes adat: Személyes adat bármely meghatározott (azonosított vagy azonosítható) természetes személlyel (a továbbiakban: érintett) kapcsolatba hozható  adat , az adatból levonható, az érintettre vonatkozó következtetés. A személyes adat az adatkezelés során mindaddig megőrzi e minőségét, amíg kapcsolata az érintettel helyreállítható. A személy különösen akkor tekinthető azonosíthatónak, ha őt – közvetlenül vagy közvetve – név, azonosító jel, illetőleg egy vagy több, fizikai, fiziológiai, mentális, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára jellemző tényező alapján azonosítani lehet

Érintett: személyes adat alapján azonosított vagy - közvetlenül vagy közvetve - azonosítható természetes személy;

Hozzájárulás: az érintett jelen tájékoztatáson alapuló önkéntes nyilatkozata, felhatalmazása a rá vonatkozó személyes adatok kezeléséhez

Tiltakozás: az érintett egyoldalú nyilatkozata, amellyel személyes adatainak kezelését kifogásolja, és/vagy az adatkezelés megszüntetését, illetve a kezelt adatok törlését kéri

Adatkezelő: jelen nyilatkozat kiállítója, az adatok kezelésének célját, módját meghatározó, és végrehajtó természetes vagy jogi személy.

Adatkezelés: az adatokon az eljárás módjától függetlenül végzett bármely művelet vagy a műveletek összessége, így különösen gyűjtése, felvétele, rögzítése, rendszerezése, tárolása, megváltoztatása, felhasználása, lekérdezése, továbbítása, nyilvánosságra hozatala, összehangolása vagy összekapcsolása, zárolása, törlése és megsemmisítése.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele;

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele;

Adattörlés: a tárolt adat helyreállíthatatlan módon történő felismerhetetlenné tétele

Adatmegjelölés: az adat egyedi azonosító jelzéssel történő ellátása annak azonosítása céljából

Adatzárolás: az adat azonosító jelzéssel ellátása további kezelésének végleges vagy meghatározott időre történő korlátozása céljából;

Adatmegsemmisítés: az adatokat tartalmazó adathordozó teljes fizikai megsemmisítése;

Adatfeldolgozás: az adatkezelési műveletekhez kapcsolódó technikai feladatok elvégzése, függetlenül a műveletek végrehajtásához alkalmazott módszertől és eszköztől, valamint az alkalmazás helyétől, feltéve hogy a technikai feladatot az adatokon végzik;

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely az adatkezelővel kötött szerződése alapján - beleértve a jogszabály rendelkezése alapján történő szerződéskötést is - az adatok feldolgozását végzi;

Harmadik személy: olyan természetes vagy jogi személy, illetve jogi személyiséggel nem rendelkező szervezet, aki vagy amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel vagy az adatfeldolgozóval;

Harmadik ország: minden olyan állam, amely nem EGT-állam.

 

Adatkezelésünk során alkalmazott alapelvek

Személyes adat kizárólag abban az esetben kezelünk, ha az adatkezeléshez az érintett hozzájárul.

Cselekvőképtelen és 16 éven aluli korlátozottan cselekvőképes kiskorú személy nyilatkozatához a törvényes képviselőjének hozzájárulása szükséges.

Ha az érintett cselekvőképtelensége folytán vagy más elháríthatatlan okból nem képes hozzájárulását megadni, akkor a saját vagy más személy létfontosságú érdekeinek védelméhez, valamint a személyek életét, testi épségét vagy javait fenyegető közvetlen veszély elhárításához vagy megelőzéséhez szükséges mértékben a hozzájárulás akadályainak fennállása alatt az érintett személyes adatai kezelhetőek.

Személyes adatot csak meghatározott célból, valamely jog gyakorlása, vagy kötelezettség teljesítése érdekében kezelünk. 

Csak olyan személyes adatot kezelünk, amely az adatkezelés céljának megvalósulásához elengedhetetlenül szükséges, arra alkalmas. Az adatok kezelését, a kívánt cél eléréshez szükséges mértékben és ideig kezelünk.

Adatkezelési tevékenységünk az érintett önkéntes hozzájárulásán alapul. Amennyiben az adatok, vagy azok egy részének kezelését valamely jogszabály teszi kötelezővé, úgy erről az érintettet külön értesítjük.

Amennyiben az adatközlő nem a saját személyes adatait közli, úgy az adatközlő kötelessége az érintett hozzájárulásának beszerzése.

 

Az adatkezelés célja, jogi alapja

Az adatkezelő a honlap látogatóinak IP címét rögzíti. Az adatkezelés célja a weboldal biztonságának fokozása, egyes IP címek, vagy IP tartományok tiltása, a weboldal biztonságára kockázatot jelentő cselekmény, jogszabály, vagy a honlapon közzétett más feltétel, szabály, szerződés által tiltott tevékenység észlelése esetén.

A honlap látogatottsági adatait a  Google Analytics szolgáltatás igénybevételével végezzük. A honlapon a Google Analytics szolgáltatásához kapcsolódó kódok kerültek elhelyezésre, melyek az egyes látogatásokhoz kapcsolható statisztikai jellegű adatot továbbítanak a szolgáltató külső szerverére. A továbbított adatok az érintett kizárólagos azonosítására nem alkalmasak. Bővebb felvilágosítás az analytics.google.com webhelyen található.

Cookiek (sütik) kezelése

Az  adatkezelés  célja, a  felhasználók  azonosítása, a felhasználók aktuális munkamenetének azonosítása, az annak során megadott adatok tárolása, a hálózati, vagy más hibából adódó adatvesztés elkerülése, a felhasználók azonosítása, nyomon követése, későbbi azonosítása.

Az adatkezelés az érintett hozzájárulásával valósul meg.

A kezelt  adatok: egyedi azonosítószám, dátumok, időpontok. Az adatkezelés időtartama a sessioncookie-k esetén a honlap látogatásának befejezéséig, míg más esetben egy hónapig tart.

Az adatkezelés az érintett számítógépén történő adatcsomag (cookie)  elhelyezésével valósul meg, melyet a webhelyen futó szoftver bizonyos esetekben visszaolvas, és a látogatót azonosítja korábbi látogatásával, tevékenységével.

Tekintettel arra, hogy az adattárolás az érintett informatikai eszközén valósul meg, így csak az érintett képes azt törölni, illetve használatukat korlátozni, megakadályozni. Az adatkezelés ezen módjáról az érintett felhasználó általában a böngésző menüjében az Adatvédelem, vagy Biztonság menüpont alatt rendelkezhet.

Felhasználói fiók

Az  adatkezelés  célja:  a webhely regisztrációhoz kötött tartalmi elemeinek elérése, és/vagy az internetes vásárlást lebonyolító szoftverkomponens használata. A vásárlás teljesítéséhez szükséges adatok rögzítése. A felhasználók azonosítása és egymástól való megkülönböztetése, kapcsolatfelvétel, hírlevél küldése.

Az  adatkezelés  jogalapja:  az  érintett  hozzájárulása,  illetve  az  elektronikus  kereskedelemi szolgáltatások,  valamint  az  információs  társadalommal  összefüggő  szolgáltatások  egyes kérdéseiről    szóló    2001.    évi    CVIII.    törvény    13/A.    §-a,    valamint    a    gazdasági reklámtevékenység alapvető feltételeiről és egyes korlátairól szóló 2008. évi XLVIII. törvény 6. § (5) bekezdése.

A kezelt adatok: név, cím, e-mail cím, számlázási cím, szállítási cím, jelszó, telefonszám, rendelési szám, vásárolt termék megnevezése, fizetési mód, szállítási mód, illetve a megrendelésre vonatkozó megjegyzés.

Az adatkezelés időtartama: általános esetben a regisztrációtól számított 5 év.

Adatfeldolgozó: a honlapon lebonyolított megrendelések teljesítése, termékek, számlák, szerződések postai, illetve futárszolgálat által történő kiszállítása, kézbesítése érdekében, adtafeldolgozót vesz igénybe.

Nyereménykerék

A nyereménykerék játékban résztvevő látogató elfogadja, hogy számára az adatkezelő promóciós célú hírleveleket küldhet a megadott e-mail címére, melyről a játékos bármikor leiratkozhat a hírlevélben található linken keresztül, vagy az adatkezelőnek küldött nyilatkozatával. A nyereményjátékban kipörgethető eredmények véletlenszerűen kerülnek meghatározásra. A kipörgetett kedvezmények a megadott kuponnal érvényesek 3.000 ft feletti vásárlások esetén, melyeket a vásárlási folyamat során a megfelelő mezőbe szükséges megadni.

Igénybe vett adatfeldolgozók, és átadott adatok:

Futárszolgálat

Akciobazar.net domainen a megrendelések teljesítése érdekében igénybe vehet általa választott futárcéget.

átadott adatok: : név, szállítási cím, telefonszám, e-mail cím, megrendelésre vonatkozó megjegyzés

adatátadás célja: a megrendelések kézbesítése

korlátozás: futárszolgálat az átadott adatokat csak a kézbesítés során használhatja

Igénybe vett futárcég:

  • G4S Készpénzlogisztikai Kft
  • 1139 Budapest, Rozsnyay utca 21-25
  • 06-70-669-8290, ugyfelszolgalat.futar@hu.g4s.com

átadott adatok: Név, cím (levelezési cím), e-mail cím, telefonszám

adatátadás célja: Az érintett részére történő küldemény kézbesítése

Magyar Posta Zrt.

Budapest, Dunavirág utca 2-6.

levelezési cím: Budapest 1540

telefonszám: +36 1 767-8200

e-mail cím: ugyfelszolgalat@posta.hu

webcím: www.posta.hu

adatvédelmi tájékoztató: http://posta.hu/adatkezelesi_elveink

átadott adatok: Név, cím (levelezési cím), e-mail cím, telefonszám

adatátadás célja: Az érintett részére történő postai küldemény kézbesítése

A  személyes  adatok  módosítására  és  törlésére,  valamint  a  hozzájárulás  visszavonására  a fiókadatok módosítása menüpont alatt, illetve a felhasználó elektronikus, vagy postai úton megküldött írásos nyilatkozatában van mód, ha a nyilatkozat egyértelműen és hitelt érdemlően azonosítja a felhasználót.  

 

Az adatkezelővel folytatott elektronikus levelezés

Az adatkezelés célja: a beérkezett e-maileket tárolása későbbi ügyintézés, vagy egyedi egyezség, megállapodás visszakereshetőségének biztosítása céljából.

A tárolt adatok: Küldő neve, e-mail cím, más, önként megadott személyes adat, a levél tárgya, tartalma.

Az adatkezelés időtartama: 2 év

Adatközlés jogszabályi felhatalmazás alapján

A bíróság, az ügyész, a nyomozó hatóság, a szabálysértési hatóság, a közigazgatási hatóság, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság, illetőleg jogszabály felhatalmazása alapján más szervek tájékoztatás adása, adatok közlése, átadása, illetőleg iratok rendelkezésre bocsátása végett megkereshetik az adatkezelőt.

Az adatkezelő a hatóságok részére - amennyiben a hatóság a pontos célt és az adatok körét megjelölte - személyes adatot csak annyit és olyan mértékben ad ki, amely a megkeresés céljának megvalósításához elengedhetetlenül szükséges.

 

Az adattárolás módja, biztonsága

Az adatkezelő adatmegőrzési helye az ShopRenter.hu Kft. (4028 Debrecen, Kassai út 129. III/304. . info@shoprenter.hu ) . tárhelyszolgáltató által, a szerverén biztosított tárhely, illetve az adatkezelő székhelyén, illetve telephelyén lévő informatikai eszközök.

Az alkalmazott informatikai megoldások, eszközök és technológia alkalmas arra, hogy az adatok az arra feljogosítottak számára hozzáférhetőek legyenek (rendelkezésre állás), hitelességük biztosított legyen (adatkezelés hitelessége), igazolható legyen az adatok változatlansága (adatintegritás), valamint hogy a jogosulatlan hozzáférés ellen védettek legyenek (adat bizalmassága).

Az adatkezelő az adatok biztonságáról a tőle elvárható, illetve az adatkezeléssel kapcsolatban felmerülő kockázat mértékben gondoskodik. A rendelkezésre álló informatikai megoldásokkal, beleértve a hardveres és szoftveres védelmi eszközöket törekszik arra, hogy az adatok jogosulatlan hozzáférését, továbbítását, nyilvánosságra hozatalát, megváltoztatását, törlését, megsemmisülését, sérülését megakadályozza.

Az adatkezelő és elérhetősége

A szolgáltató neve:  Vardex Invest Kft.
A szolgáltató székhelye:  2040 Budaörs, Szabadság út 63.
A szolgáltató elérhetősége, az igénybe vevőkkel való kapcsolattartásra szolgáló, rendszeresen használt elektronikus levelezési címe: info@egyeditermekek.net
A szolgáltató adószáma:  25415102-2-13
A szolgáltató telefonszáma:  06-70-6288030
Adatvédelmi nyilvántartási száma: NAIH-113557/2017
A szerződés nyelve: magyar

Az adatfeldolgozók és elérhetőségük

Magyar Posta Zrt.

Budapest, Dunavirág utca 2-6.

levelezési cím: Budapest 1540

telefonszám: +36 1 767-8200

e-mail cím: ugyfelszolgalat@posta.hu

webcím: www.posta.hu

adatvédelmi tájékoztató: http://posta.hu/adatkezelesi_elveink

Google Inc.

1600 Amphitheatre Parkway

Mountain View

California, USA

adatvédelmi tájékoztató: http://www.google.hu/intl/hu/privacy/

kapcsolatfelvétel: http://www.google.hu/support/websearch/bin/request.py?form_type=user&stage=fm&user_type=user&contact_type=privacy&hl=hu

Az adatkezelő fenntartja a jogot arra, hogy indokolt esetben további adatfeldolgozókat nevezzen meg, melyről legkésőbb az adatfeldolgozás megkezdésekor, jelen nyilatkozat módosításával ad tájékoztatást.

Jogorvoslati lehetőségek

Az érintett tájékoztatást kérhet személyes adatai kezeléséről, valamint kérheti személyes adatainak helyesbítését, illetve - a jogszabályban elrendelt adatkezelések kivételével - törlését az adatfelvételénél jelzett módon, illetve az adatkezelő feltüntetett elérhetőségein.

Az adatkezelő zárolja a személyes adatot, ha az érintett ezt kéri, vagy ha feltételezhető, hogy a törlés sértené az érintett jogos érdekeit. A zárolt személyes adat kizárólag addig kezelhető, ameddig fennáll az az adatkezelési cél, amely a személyes adat törlését kizárta.

Az adatkezelő a személyes adatot törli, ha az érintett kéri, vagy az adatkezelés célja megszűnt, illetve ha az adatok tárolásának törvényben meghatározott határideje lejárt, bíróság vagy a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság a törlésről rendelkezett. A személyes adatok törlésére, zárolására, helyesbítésére 30 nap áll az adatkezelő rendelkezésére.

Jogorvoslati lehetőséggel, panasszal a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál lehet élni:

Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság

Székhely: 1024 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/C.

Honlap: http://www.naih.hu

Adatvédelmi nyilatkozat letöltése PDF formátumban